Здравствени радници у оквиру овог центра баве се:

 1. Праћењем  и анализирањем података о кретању заразних болести на подручју    општине Ћуприја и Поморавског округа и  израдом периодичних извештаја.
 2. Проучавањем епидемијског процеса и предлагањем и спровођењем потребних мера у циљу спречавања и сузбијања заразних болести.
 3. Прегледом лица оболелих од заразних болести и прегледом лица за која се сумњс да су оболела од ових болести и пријављивање истих.
 4.  Активним епидемиолошким испитивањем ради откривања извора, путева и начина преношења  заразних болести ради њиховог сузбијања.
 5. Епидемиолошким надзором према законским прописима.
 6. Обавезним  здравственим прегледом одређених категорија запослених, других лица и клицоноша.
 7. Планирањем рада на спречавању, сузбијању, искорењивању и елиминисању заразних болести.
 8. Стручно – методолошком делатношћу у области епидемиологије заразних болести.
 9. Едукацијом здравствених  и других радника.
 10. Праћењем и проучавањем појаве и кретања разбољевања од хроничних          незаразних  болести.
 11. Потребним истраживањима у циљу откривања етиолошких фактора (фактора ризика) који утичу на појаву хроничних незаразних болести.
 12. Сарађивањем са другим профилима медицине у циљу успостављања адекватне евиденције и пријављивања оболелих од хроничних незаразних болести.
 13. Спровођење програмских задатака на смањењу морбидитета и морталитета од  хроничних незаразних болести.
 14. Стручно  – методолошком делатношћу у области епидемиологије хроничних незаразних болести.
 15. Спровођењем епидемиолошког надзора.
 16. Спровођењем санитарно-хигијенског надзора.
 17. Учествовањем у раду комисија за заштиту од болничких инфекција.
 18. Предлагањем и спровођењем мера за заштиту од ширења заразних болести унутар здравствених установа.
 19. Предлагањем  програма, плана и стручно-методолошких упутства за заштиту од ширења болничких инфекција.
 20. Пријављивањем болничких инфекција и епидемија болничких инфекција и спречавањем и сузбијањем истих.
 21. Учествовањем у организацији, планирању спровођењу и контроли извођења обавезних имунизација на подручју округа.
 22. Имунизацијом против одређених заразних болести.
 23.  Серопрофилаксом одређених заразних болести.
 24. Хемиопрофилаксом одређених заразних болести.
 25. Праћењем епидемиолошке ситуације и у складу са законским прописима  спровођењем дезинфекције-дезинсекције и дератизације.
 26. Праћењем раширености и активности вектора заразних болести.