На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарства здравља, број 112-01-383/2019-02 од 16.04.2019. године, у Заводу заведеног  број 841/1 од 03.05.2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји за 2018. годину, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 991/1 од  06.06.2019. године, расписује се

 

                                             ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у Центру за микробиологију……….. 2 извршиоца

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 

 • Средње образовање
 • Стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање годину дана радног искуства у микробилолошкој лабораторији

 

Опис послова:

 • узима и прима материјал по важећим процедурама – узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје резултате извршених прегледа,
 • преаналитичке фазе испитивања – узорковање и пријем клиничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.) по важећим стандардним процедурама, уводи материјале у електронски протокол, стара се о квалиету узорка и допрема га до лабораторије,
 • учествује у непосредној обради (примарној и секундарној) примљеног материјала , за дијагностику бактеријских , вирусних и паразитарних инфекција из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, аспирати и др. ), рана, урина, спутума, фецеса и других клиничких материјала, применом стандардних процедура,
 • изводи преаналитичке и аналитичке фазе испитивања у санитарној микробиологији ( воде, намирнице , предмети опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање  хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка контрола суве и влажне /притисак стерилизације),
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу,
 • учествује у процесу контроле квалитета предвиђеним важећим стандардима у лабораторији из домена лабораторијског техничара по писаним процедурама,
 • учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,
 • у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,
 • врши стерилизацију и аутоклавирање ( рад са апартима под притиском),
 • припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и сл. и врши њихову стерилизаицју,
 • рад на пројектима у којума учествује Завод, из делокруга свога рада.

ПОСЛОВИ везани за акредитацију лабораторије Центра за микробиологију:

 • учествује у имплементацији SRPS ISO стандарда, везаних за Центар за микробиологију, у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра,
 • спроводи интерну и екстерну контролу квалитета у преаналитичком и аналитичком делу процеса (међулабораторијско поређење), у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра
 • учествује у одржавању обима акредитације лабораторије, у складу са упутствима које добија од главно техничара Центра. (попуњавање документације),
 • одговоран је за примењивање процедура и упутстава у складу са захтевима важећих SRPS ISO стандарда,
 • Именовано особље (лабораторијски техничари), учествују у  редовним и надзорним посетама (оцењивањима) АТС (Акредитационо тело Србије), у процесу осведочења аналитичке фазе процеса испитивања акредитоване методе.

 

 

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце
 • Доказ о радном искуству

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“

 

 • Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

 

 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти техничком секретару Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји или поштом на адресу: Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78, са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

 

 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са законом.

 

 • Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

______________________________

Др мед. спец. Горан  Радовановић