На основу Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 96/19 и 58/20), у складу са важећим Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 764/1 од  31.05.2021. године, расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 1. Возач службеног возила……………… у Служби за техничке и друге послове……….. 1

Извршилац.

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 • Средње образовање
 • Радно искуства у здравству на траженом радном месту
 • Положен возачки испит „Ц“ категорије – минимум

               Опис послова:

– вози службено возило;

– одржава возило;

– прати и води евиденцију о исправности возила;

– води евиденцију о путним налозима и потрошњи горива и мазива;

– свакодневно превози узорке узетих брисева на COVID-19 до референтне лабораторије;

– свакодневно преузима подлоге за тестирања на COVID-19 од референтне лабораторије;

– поседује потврду о извршеној едукацији дезинфекције возила;

 – обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • Фотокопију (очитану) возачку дозволу;
 • Доказ о радном искуству.

2.   Перач лабораторијског посуђа……… у Служби за техничке и друге послове ………..

2 извршиоца.

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 • Основно образовање
 • Радно искуство у здравству (лабораторијама) на траженом радном месту

               Опис послова:

– врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;

– врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;

– одржава хигијену радних површина у лабораторији;

– уклања продукте рада у лабораторији на прописан начин.

–  Провера и паковање опраног лабораторијског посуђа у жичане корпе и спровођење

    поступака сушења;

–  Одношење осушеног посуђа у просторију за припрему посуђа за стерилизацију;

–  Укључивање и праћење рада апарата за дестилацију воде;

–  Укључивање у рад и праћење рада машине за прање лабораторијског посуђа;

– Обавештавање о кваровима и потребним поправкама;

 – други послови из области струке по налогу претпостављеног.

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • Доказ о радном искуству.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“
 • Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.
 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти техничком секретару Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји или поштом на адресу: Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78, са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.
 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са законом.
 • Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

                                                                                 ДИРЕКТОР               Др мед. спец. Горан  Радовановић