На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарства здравља, број 112-01-710/2019-02 од 17.06.2019. године, у Заводу заведеног  број 1100/1 од 28.06.2019. године, и дописом Министарства здравља, број 112-01-833/2019-02 од 26.07.2019. године , у Заводу заведеног  број 1315/1 од 05.08.2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји за 2018. годину, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 1707/1 од  18.10.2019. године, расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у Центру за контролу и превенцију болести………………………………………………………………… 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 

 • Средње образовање
 • Стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање 18 месеци радног искуства
 • Положен возачки испит „Б“ категорије – минимум

 

Опис послова:

– прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима;

– обавља послове у ванредним ситуацијама узрокованих поплавама, земљотресима, епидемија ма заразних болести које захтевају ангажовање стручних екипа Центра за контролу и превенцију болести;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– обавља послове имунизације у смислу техничке помоћи лекару специјалисти током анти – рабичне заштите;

– пружање техничке помоћи лекару специјалисти око израде периодичних извештаја о кретању заразних болести, ажурирање база незаразних болести, епидемиолошког надзора и надзора над болничким инфекцијама;

– учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– обавља поступке потребне за третман инфективног медицинског отпада (прима, мери, води рачуна о опреми у складу са водичима добре праксе, оверава транспортну документацију, припрема за третирање, обавља третман, надгледа рад стерилизатора, оперативно ради на дробилици);

–  прикупљање индивидуалних и групних пријава заразних болести са терена;

–  евидентирање пријава, шифрирање и електронска обрада пријава;

–  прикупљање и евидентирање пријава и одјава епидемија заразних болести;

–  штампање и достављање извештаја свим учесницима у програму;

–  вођење картотеке клицоноштва;

–  индивидуални здравствено–васпитни рад;

–  подела здравствено–едукативног материјала;

–  пријем и узимање материјала за микробиолшку анализу;

–  попуњавање и достављање санитарних књижица;

–  евидентирање података у регистре оболелих;

–  активно иступање на стручним скуповима и објављивање стручних радова;

–  континуирано лично оспособљавање  ( изучавање стручне медицинске литературе

увођење у рад нових радника );

–  едукација здравствених и других радника;

–  двадесетчетворосатна приправност у оквиру заједничког тима за ванредне ситуације;

–  припрема и спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације

–  други послови из области струке по налогу претпостављеног.

 

 

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце
 • Доказ о радном искуству

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ……………….. 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 

 • Висока стручна спрема
 • Најмање 18 месеци радног искуства
 • Познавање рада на рачунару Microsoft Office пакета
 • Положен возачки испит „Б“ категорије – минимум

 

Опис послова:

– одржава рачунарску и интернет мрежу Завода;

– одржава и уређује веб стране Завода;

– контрола рада видео надзора и ГПРС –а службених возила;

– припрема и израда годишњег статистичког приказа здравствене делатности на територији Поморавског округа;

– одржавање и ажурирање базе о кретању хроничних болести;

– припрема и израда фактура према РФЗО-у за услуге које пружа Клиничка микробиологија;

– одржава наменске базе података које повезују остале делатности са здравственим информационим системом;

– прикупља медицинску документацију из здравствених установа;

– врши контролу исправности података и унос у базе података;

– врши контролу исправности података након уноса у базе;

– проучавање и праћење савремених информационих токова и система у здравству;

– припрема и имплементација  нових апликација у свакодневном раду Завода за јавно здравље;

– праћење и контрола уноса и архивирања података у рачунаре;

– контролише и ажурира базе података из појединих области здравствене делатности

(организациона структура, кадрови, опреме) за територију округа;

-комуникација путем електронске поште;

– едукација радника Завода из области информатике;

– информатичка обрада и припрема за публикацију одређених материјала (статистички подаци, стручни радови и др.);

– израда оперативних програма;

– дефинисање и одржавање рачунарске опреме у складу са потребама организације;

– други послови из области струке по налогу претпостављеног.

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Доказ о радном искуству

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“

 

 • Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

 

 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти техничком секретару Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји или поштом на адресу: Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78, са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

 

 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са законом.

 

 • Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

______________________________

Др мед. спец. Горан  Радовановић