На основу Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 96/19 и 58/20), у складу са важећим Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 764/1 од  31.05.2021. године, расписује се ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом: Возач службеног возила……………… у Служби за техничке и друге послове……….. 1 Извршилац. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове: Средње образовањеРадно искуства у здравству на траженом радном местуПоложен возачки испит „Ц“ категорије – минимум                Опис послова: – вози службено возило; – одржава возило; – прати и води евиденцију о исправности возила; – води евиденцију о путним налозима и потрошњи горива и мазива; – свакодневно превози узорке узетих брисева на COVID-19 до референтне лабораторије; – свакодневно преузима подлоге за тестирања на COVID-19 од референтне лабораторије; – поседује потврду о извршеној едукацији дезинфекције возила;  – обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца.             Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе: Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидатаФото-копију личне картеОверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;Фотокопију (очитану) возачку дозволу;Доказ о радном искуству. 2.   Перач лабораторијског посуђа……… у Служби за техничке и друге послове ……….. 2 извршиоца. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове: Основно образовањеРадно искуство у здравству (лабораторијама) на траженом радном месту                Опис послова: – врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; – врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; – одржава хигијену радних површина у лабораторији; – уклања продукте рада у лабораторији на прописан начин. –  Провера и паковање опраног лабораторијског посуђа у жичане корпе и спровођење     поступака сушења; –  Одношење осушеног посуђа у просторију за припрему посуђа за стерилизацију; –  Укључивање и праћење рада апарата за дестилацију воде; –  Укључивање у рад и праћење рада машине за прање лабораторијског посуђа; – Обавештавање о кваровима и потребним поправкама;  – други послови из области струке по налогу претпостављеног. Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе: Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидатаФото-копију личне картеОверену фотокопију...