14. јун Светски дан добровољних давалаца крви 2021.

Објављено 10. јуна 2021. у Актуелности

14. јун Светски дан добровољних давалаца крви 2021.             Светски дан добровољних давалаца крви обележава се сваке године 14. јуна у циљуподизањa свести о глобалној потреби за сигурном и безбедном донацијом крви и о начину на који би сви могли да дају свој допринос. Светска здравствена организација је 2005. годинеодредила овај датум, када су 192 земље чланице Светскe здравственe скупштинe СЗО прогласиле његово међународно обележавање као дан којим се захваљује свим добровољним даваоцима крви и подстичу људи да дају своју крв. Неизмерна захвалност свим добровољним даваоцима крви за њихов племенити чин давалаштва, представља носећу идеју обележавања овог датума.             14. јун као датум обележавања Светског дана добровољних давалаца крви, изабран је из посебног разлога – на овај дан, 1868. године рођен је славни аустријски научник др Карл Ландштајнер, чије је откриће ABO система крвних група овенчано Нобеловом наградом за физиологију и медицину 1930. године. Славећи датум када је рођен један од пионира савремене трансфузиологије, удружујемо се у заједничкој намери сећања на важна достигнућа из прошлости ове гране медицине, заједно са одлучним погледом у будућност.             Са друге стране, подизање свести грађана о важности добровољног давања крви, о начинима на које се оно остварује, као и укупној улози трансфузиологије у здравственом систему једног друштва, додатни су циљеви којима се тежи.             Добровољно давање крви је потреба целог света како би се осигурало да појединци изаједнице имају приступ безбедној и квалитетној крви и крвним производима и унормалним и у ванредним ситуацијама. Значај обележавања Светског данадобровољног давања крви јесте да се позову појединци да постану спасиоци другихтако што ће добровољно дати крв.             Крв је веома важан ресурс, како за планиране интервенције тако и за хитна стања. Помаже пацијентима који су животно угрожени да живе дуже и квалитетније и омогућује комплексне медицинске и хируршке процедуре. Трансфузија крви је кључна компонента и у хитном медицинском збрињавању. Крв је кључна у ситуацијама када се догоде ванредне ситуације било које врсте (природне катастрофе, саобраћајне незгоде, оружани конфликти итд.). Ванредне ситуације повећавају потребу за трансфузијом крви а отежавају њену дистрибуцију.             Обезбеђивање довољних резерви крви и за хитна стања захтева добро организовану здравствену заштиту која се може обезбедити само ако и целокупна заједница у томе учествује и уколико су даваоци крви опредељени да редовно дају крв по принципима добровољности, бесплатности и анонимности.             Да би се осигурало да сви којима је потребна сигурна крв имају приступ њој, све земље требају добровољне, неплаћене даваоце који редовно дају крв. Током читаве пандемије COVID-19, упркос ограниченој покретљивости и другим изазовима, даваоци крви у многим земљама наставили су да донирају крв и плазму пацијентима којима је потребна трансфузија. Овај изванредни напор наглашава кључну улогу добро организованих, посвећених добровољних, давалаца крви у обезбеђивању сигурног и довољног снабдевања крвљу током редовних и...

Сазнај више

Јавни оглас

Објављено 9. јуна 2021. у Актуелности

На основу Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 96/19 и 58/20), у складу са важећим Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 764/1 од  31.05.2021. године, расписује се ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом: Возач службеног возила……………… у Служби за техничке и друге послове……….. 1 Извршилац. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове: Средње образовањеРадно искуства у здравству на траженом радном местуПоложен возачки испит „Ц“ категорије – минимум                Опис послова: – вози службено возило; – одржава возило; – прати и води евиденцију о исправности возила; – води евиденцију о путним налозима и потрошњи горива и мазива; – свакодневно превози узорке узетих брисева на COVID-19 до референтне лабораторије; – свакодневно преузима подлоге за тестирања на COVID-19 од референтне лабораторије; – поседује потврду о извршеној едукацији дезинфекције возила;  – обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца.             Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе: Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидатаФото-копију личне картеОверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;Фотокопију (очитану) возачку дозволу;Доказ о радном искуству. 2.   Перач лабораторијског посуђа……… у Служби за техничке и друге послове ……….. 2 извршиоца. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове: Основно образовањеРадно искуство у здравству (лабораторијама) на траженом радном месту                Опис послова: – врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; – врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; – одржава хигијену радних површина у лабораторији; – уклања продукте рада у лабораторији на прописан начин. –  Провера и паковање опраног лабораторијског посуђа у жичане корпе и спровођење     поступака сушења; –  Одношење осушеног посуђа у просторију за припрему посуђа за стерилизацију; –  Укључивање и праћење рада апарата за дестилацију воде; –  Укључивање у рад и праћење рада машине за прање лабораторијског посуђа; – Обавештавање о кваровима и потребним поправкама;  – други послови из области струке по налогу претпостављеног. Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе: Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидатаФото-копију личне картеОверену фотокопију...

Сазнај више