На правним, економско-финансијским и техничким пословима раде немедицински радници који својим радом доприносе да Завод успешно и законито  послује.

У оквиру ове службе радници обављају следеће послове:

1.Заступање Завода, састављање свих врста поднесека, обављање нормативне делатности, послове из области радних односа, стручну обраду материјала за седнице органа управљања.
2. Административне послове, пријем и експедиција поште, архивирање и чување   предмета.
3. Обезбеђује податке о пословању и податке о резултатима пословања у складу са законом и општим актом Завода.
4. Воде пословне и састављају рачуноводствене исказе Завода.
5. Врши ревалоризацију нематријалних и матријалних услуга и остале послове у оквиру економско-финансиског пословања.
6. Обезбеђују функционисање возног парка у складу са Правилником о коришћењу путничких возила.
7. Обезбеђују функционисање система за грејање Завода.
8. Обезбеђују одржавање хигијене у просторијама Завода , и  кругу Завода.

 

Интерна документа :