Здравствени  радници и здравствени сарадници у оквиру овог центра баве се:

 1. Праћењем, предлагањем и унапређењем организације рада здравствене делатности и здравствене заштите у здравственим установа и другим облицима здравствене делатности на подручју које покрива Завод за јавно здравље Ћуприја “Поморавље” у Ћуприји, према законским прописима.
 2. Планирањем и програмирањем целокупне здравствене заштите и здравствене делатности  на подручју које покрива Завод за јавно здравље Ћуприја “Поморавље” у Ћуприји, уз евалуацију појединих планова и програма, по потреби и према законским прописима.
 3. Корекција рада потребних садржаја из области социјалне медицине са Републичким заводом за  здравствено осигурање, другим заводима и  институтима за јавно  здравље  у Републици Србији.
 4. Учешће у разним стручним телима везаним за здравствену делатност и здравствену заштиту,  унутрашњи и спољни надзор над стручним радом у поменутим областима, у Заводу или  ван њега.
 5. Едукацијом здравствених радника и здраваствених сарадника различитог профила из области социјалне медицине  према законским прописима.
 6. Сарадња и припремање одговарајућих материјала у оквиру здравственог новинарства и  других средстава масовног комуницирања из обалсти социјалне медицине.
 7. Стручно – методолошка сарадња са другим службама Завода за јавно здравље Ћуприја, “Поморавље” у Ћуприји на разним пословима у оквиру редовне делатности, или у ванредним условима.
 8. Прикупљање, обрада, презентирање различитих материјала, до њиховог архивирања.
 9. Спровођењем одредаба Закона који регулишу ову област.
 10. Изучавањем појаве које се мере статистичким параметрима.
 11. Спровођењем стручно-методолошких активности у тој области.
 12. Прикупљањем, сређивањем и обрадом  свих стастичких података предвиђених  Закона о  евиденцијама у области здравства.
 13. Старањем о исправности и благовременом слању предвиђених извештаја надлежним субјектима.
 14. Вршењем стручно-методолошке и едукативне активности из области здравствене статистике на подручју на коме Завод обавља своју делатност.
 15. Припремање статистичке грађе за анализу здравственог стања становништва и осталих научно-истраживачких пројекта.
 16. Омогућавањем коришћења прикупљених статистичких података свим  заинтересованим субјектима из  здравственог система и ван њега.
 17. Изучавање и  економско – финансијских фактора од утицаја на здравље.
 18. Израдом анализа о економији здравствене службе.
 19.  Економијом  здравства.
 20. Проучавањем и праћењем савремених информационих токова а посебно  информационим системима у здравству, као и иницирањем унапређивања информационих система у здравству.
 21. Научно – истраживачким радом.
 22. Едукацијом здравствених радника из области информатике.
 23. Креирањем и одржавањем база података у здравству.
 24. Припремањем и применом нових апликација у свакодневном раду.
 25. Одржавањем и архивирањем програма и података из области здравства.
 26. Статистистичком обрадом  података и статистичким  истраживањем.