СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА 11. ЈУЛ

Објављено 9. јула 2019. у Актуелности, Промоција

СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА 11. ЈУЛ   Од 1990. године обележава се Светски дан становништва у складу са актуелном темом и тренутним потребама, како би се унапредиле развојне стратегије Уједнињених нација и држава чланица.  Генерална скупштина Уједињених нација уврстила је овај дан у календар светских манифестација зато што је у  јулу 1987. (11.07.1987. ) године светска популација достигла број од пет милијарди становника. Овогодишњи Светски дан становништва скреће глобалну пажњу на недовршене послове Међународне конференције о становништву и развоју из 1994. године. Прошло је 25 година од те значајне конференције, на којој је 179 влада признало да су репродуктивно здравље и родна равноправност кључни за постизање одрживог развоја.   У новембру ће Популациони фонд Уједењених нација (http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html), заједно са владама Кеније и Данске, сазвати конференцију на високом нивоу у Наиробију како би убрзала напоре за постизање ових неиспуњених циљева. На Светски дан становништва  позивају се лидери, креатори политике, организатори на локалном нивоу, институције и други да помогну како би остварња из обалсти репродуктивнг здравља постала стварност за све категорије становништва. Репродуктивно здравље је суштина визије Популационог фонда- света у коме је свака трудноћа жељена, сваки порођај безбедан, а потенцијали сваког младог човека испуњени. Проблеми са репродуктивним здрављем су и даље главни узрок болести и смрти жена у порођајним годинама широм света. Већина глобалних питања и проблема који захтевају хитно решавање односи се на младе особе, девојке и жене, затим на смањивање сиромаштва, побољшање репродуктивног здравља, старење популације и урбанизацију. Oко 225 милиона жена у свету које желе да избегну трудноћу не користе сигурне и ефикасне методе планирања породице из разлога који се крећу од недостатка приступа информацијама или услугама, због недостатка подршке од њихових партнера или заједница. Већина ових жена са незадовољавајућим знањем или приступом контрацепцији живи у 69 најсиромашнијих земаља на свету . Процењен број становника у Републици Србији у 2018. години је 6 982 604. Посматрано по полу, 51,3% чине жене , а 48,7% мушкарци. Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,5‰. Према подацима виталне статистике у 2017, стопа природног прираштајаи зноси -5,5‰ . Стопа наталитета је 9,2‰ , а стопа морталитета 14,8‰ . Од 2007. до 2017. године, број становника се смањио за 360 721, док је просечна годишња стопа раста износила -4,5 на 1 000 становника.  Просечна старост становништва Републике Србије порасла је са 40,9 година (2007) на 43,0 (2017). Стопа наталитета је остала на истом нивоу у 2007. као и у 2017. и износила је 9,2‰ , док је удео жена у фертилном периоду у укупном становништву незнатно порастао са 21,9% на 22%. Просечна старост мајке при рођењу првог живорођеног детета је са 26,2 година (2007) порасла на 28,4 (2017), док...

Сазнај више

ЈАВНИ ОГЛАС

Објављено 13. јуна 2019. у Актуелности

На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарства здравља, број 112-01-383/2019-02 од 16.04.2019. године, у Заводу заведеног  број 841/1 од 03.05.2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји за 2018. годину, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 991/1 од  06.06.2019. године, расписује се                                                ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:     ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у Центру за микробиологију……….. 2 извршиоца   Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:   Средње образовање Стручни испит Лиценца Најмање годину дана радног искуства у микробилолошкој лабораторији   Опис послова: узима и прима материјал по важећим процедурама – узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје резултате извршених прегледа, преаналитичке фазе испитивања – узорковање и пријем клиничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.) по важећим стандардним процедурама, уводи материјале у електронски протокол, стара се о квалиету узорка и допрема га до лабораторије, учествује у непосредној обради (примарној и секундарној) примљеног материјала , за дијагностику бактеријских , вирусних и паразитарних инфекција из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, аспирати и др. ), рана, урина, спутума, фецеса и других клиничких материјала, применом стандардних процедура, изводи преаналитичке и аналитичке фазе испитивања у санитарној микробиологији ( воде, намирнице , предмети опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање  хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка контрола суве и влажне /притисак стерилизације), стара се о апаратима и потрошном материјалу, учествује у процесу контроле квалитета предвиђеним важећим стандардима у лабораторији из домена лабораторијског техничара по писаним процедурама, учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника, у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода, врши стерилизацију и аутоклавирање ( рад са апартима под притиском), припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и сл. и врши њихову стерилизаицју, рад на пројектима у којума учествује Завод, из делокруга свога рада. ПОСЛОВИ везани за акредитацију лабораторије Центра за микробиологију: учествује у имплементацији SRPS ISO стандарда, везаних за Центар за микробиологију, у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра, спроводи интерну и екстерну контролу квалитета у преаналитичком и аналитичком делу процеса (међулабораторијско поређење), у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра учествује у одржавању обима акредитације лабораторије, у складу са упутствима које добија од главно техничара Центра. (попуњавање документације), одговоран је за примењивање процедура и упутстава у складу са захтевима важећих SRPS ISO стандарда, Именовано особље (лабораторијски техничари), учествују...

Сазнај више

31. мај 2019. – Светски дан без дуванa

Објављено 27. маја 2019. у Актуелности, Промоција

мај 2019. – Светски дан без дуванa   Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери широм света обележавају Светски дан без дувана. Кампања има за циљ да различите циљне групе упозори на здравствене  и друге ризике  који се повезују са употребом дувана и подстакне доносиоце одлука да усвоје делотворне мере, засноване на доказима, којима се смањује употреба дувана и изложеност дувану. Тема Светског дана без дувана 2019. године је „Дуван и здравље плућа”, а обележава се под  слоганом „Не дозволите да због дувана изгубите дах”. Ове године посебна пажња се посвећује негативном утицају дувана на плућа (од рака до хроничних плућних болести), због значаја овог органа за целокупно здравље и благостање људи. Кампања Светски дан без дуванa 2019. има улогу да укаже на: важност здравља плућа за постизање укупног здравља и благостања и последице пушења на здравље плућа; велики број смртних случајева и плућних болести широм света изазваних дуваном, укључујући хроничне респираторне болести и рак плућа; повезаност употребе дувана и туберкулозе; последице изложености дуванском диму на здравље плућа код људи свих узраста; мере контроле дувана засоване на доказима које треба предузети како би се смањиле последице употребе дувана на здравље плућа, као и на целокупно здравље.   Позив на акцију Контрола дувана мора постати приоритет владама и заједницама широм света како би се остварио циљ одрживог развоја да се до 2030. године за трећину смањи превремена смртност улед незаразних болести. У циљу смањења употребе дувана и изложености дуванском диму све државе треба да имплементирају Оквирну конвенцију о контроли дувана Светске здравствене организације, што подразумева  имплементацију и спровођење најефикаснијих мера за смањење понуде и потражње дувана и дуванских производа. Родитељи и остали чланови заједнице такође треба да предузму мере којима ће промовисати сопствено и здравље своје деце чувајући их од штете коју изазива дуван.       Значајне болести повезане са употребом дувана   Рак плућа. Пушење дувана је најважнији фактор ризика за рак плућа, који је глобално одговоран за две трећине смртних случајева услед ове болести. Изложеност дуванском диму у кући и на радном месту такође повећава ризик од рака плућа, а престанак пушења може да смањи ризик од настанка ове болести. Десет година након престанка пушења, ризик се смањује за отприлике половину у поређењу са особом која пуши. Хроничне болести органа за дисање. Пушење дувана је водећи узрок хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП), стања у којем нагомилана слуз у плућима доводи до болног кашља и тешкоћа при дисању. Ризик од појаве ХОБП је посебно изражен код особа које су у раном узрасту почеле да пуше, с обзиром да дувански дим значајно успорава развој плућа. Пушење такође погоршава симптоме астме. Рани престанак пушења је најефикаснији третман у успоравању прогресије ХОБП-а и смиривању симптома астме. Болести...

Сазнај више

Међународни дан физичке активности – 10. мај 2019. године

Објављено 6. маја 2019. у Актуелности, Промоција

Међународни дан физичке активности – 10. мај 2019. године   Светска здравствена организација (СЗО) је у циљу подизања свести целокупне светске јавности о значају и важности редовне физичке активности у очувању и унапређењу доброг здравља и благостања 10. маја 2002. године покренула глобалну иницијативу за обележавање међународног дана физичке активности. Овај дан се и у нашој земљи обележава под слоганом „Kретањем до здравља”. Физичка неактивност уз неправилну исхрану, нове технологије и урбанизацију представља важан фактор ризика за настанак хроничних незаразних болести, а код школске деце може да утиче и на неправилан развој тела и настанак деформитета. Процењује се да се милион смртних случајева годишње у европском региону СЗО деси због физичке неактивности. У Европском региону СЗО приближно 31% особа старијих од 15 година је недовољно физички активно, а више од половине становника Европе није довољно физички активно да би задовољило здравствене препоруке. Према подацима из истраживања здравља становништва Србије у 2013. години 43,6% становника бавило се седентерним типом посла, за разлику од 2006. године када је тај проценат био 31,1% и 2000. године када је тај проценат износио 25,2%. Резултати су показали да су жене (48,3%) у Србији склоније седентарном стилу живота од мушкараца (38,7%). Становници Србије у просеку седе пет сати дневно, највише становници Београда (5,8 сати), градских насеља (5,3 сата), особе узраста 15–24 године (5,5 сати), као и они са високим и вишим образовањем (5,8 сати). Проценат одраслих становника који је вежбао (фитнес, спорт, рекреација…) најмање три пута недељно у 2013. години износио је 8,8%, што је значајан пад у односу на 2006. годину када је тај проценат био 25,5% и 2000. годину када је тај проценат износио 13,7%. На основу Истраживања понашања у вези са здрављем код деце школског узраста у Републици Србији трећина ученика и ученица (33,6%) је у недељи која је претходила истраживању била физички активна сваког дана током сат времена (у складу са препорукама СЗО), док је петина деце навела да је свакодневно физички активна ван школске наставе (20,8%). У свим узрасним групама дечаци су физички активнији од девојчица, а са годинама се запажа смањење броја свакодневно физички активне деце што је посебно изражено код девојчица (6,8% девојчица првог разреда средње школе је свакодневно физички активно, а 11,4% деце никада не вежба ван редовне школске наставе). Шта је физичка активност? Физичка активност представља свако кретање тела које доводи до потрошње енергије (сагоревања калорија). Брзо ходање, пењање уз степенице, шетња, усисавање, прање прозора, вожња бицикла, пливање, трчање, кошарка, фудбал… све ово је физичка активност. Зашто је важна физичка активност? Редовна умерена физичка активност, као што су ходање, вожња бицикла, плес, не чини само да се осећате добро, већ има значајне предности за здравље: смањује ризик од кардиоваскуларних болести, дијабетеса и неких врста рака, помаже...

Сазнај више