ЈАВНИ ОГЛАС

Објављено 13. јуна 2019. у Актуелности

На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарства здравља, број 112-01-383/2019-02 од 16.04.2019. године, у Заводу заведеног  број 841/1 од 03.05.2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји за 2018. годину, Одлуке директора Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, број 991/1 од  06.06.2019. године, расписује се                                                ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:     ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у Центру за микробиологију……….. 2 извршиоца   Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:   Средње образовање Стручни испит Лиценца Најмање годину дана радног искуства у микробилолошкој лабораторији   Опис послова: узима и прима материјал по важећим процедурама – узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје резултате извршених прегледа, преаналитичке фазе испитивања – узорковање и пријем клиничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.) по важећим стандардним процедурама, уводи материјале у електронски протокол, стара се о квалиету узорка и допрема га до лабораторије, учествује у непосредној обради (примарној и секундарној) примљеног материјала , за дијагностику бактеријских , вирусних и паразитарних инфекција из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, аспирати и др. ), рана, урина, спутума, фецеса и других клиничких материјала, применом стандардних процедура, изводи преаналитичке и аналитичке фазе испитивања у санитарној микробиологији ( воде, намирнице , предмети опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање  хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка контрола суве и влажне /притисак стерилизације), стара се о апаратима и потрошном материјалу, учествује у процесу контроле квалитета предвиђеним важећим стандардима у лабораторији из домена лабораторијског техничара по писаним процедурама, учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника, у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода, врши стерилизацију и аутоклавирање ( рад са апартима под притиском), припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и сл. и врши њихову стерилизаицју, рад на пројектима у којума учествује Завод, из делокруга свога рада. ПОСЛОВИ везани за акредитацију лабораторије Центра за микробиологију: учествује у имплементацији SRPS ISO стандарда, везаних за Центар за микробиологију, у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра, спроводи интерну и екстерну контролу квалитета у преаналитичком и аналитичком делу процеса (међулабораторијско поређење), у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра учествује у одржавању обима акредитације лабораторије, у складу са упутствима које добија од главно техничара Центра. (попуњавање документације), одговоран је за примењивање процедура и упутстава у складу са захтевима важећих SRPS ISO стандарда, Именовано особље (лабораторијски техничари), учествују...

Сазнај више